Omgaan met winst en verlies

Impact:
Omgaan met winst en verlies is iets dat je als speler moet leren, voor sommige is dit heel moeilijk. Hoe een trainer of ouder/verzorger omgaat met winst en verlies heeft vaak veel invloed op het gedrag van een speler.

Wat kun je doen als ouder/verzorger?
Geef je kind onvoorwaardelijke liefde, ook in de sport. Leer je kind dat fouten maken mag, dat je hiervan kunt leren en zelfs beter van kunt worden.

Probeer voor jezelf goed onderscheid te maken tussen inzet en prestaties. Doet je kind zijn/haar best? Beloon dit ook (niet alleen de behaalde punten of gewonnen wedstrijden). Wanneer een kind ergens plezier in heeft zal het uiteindelijk ook beter presteren.

En het meest belangrijke: geef zelf het goede voorbeeld!

Wat kun je doen als clubbestuur?

  • Spelplezier opnemen in je jeugdbeleidsplan en daar ook naar handelen
  • Met je trainers en coaches in gesprek gaan over dit thema bij aanvang van de functie, maar ook tussentijds door er bijvoorbeeld een terugkerend agendapunt van te maken
  • Voorlichting geven aan ouders over jullie jeugdbeleid via de website, bij het intakegesprek (zie JM intakegesprek) of door het organiseren van ouderbijeenkomsten (zie JM ouderbijeenkomst)
  • Zorg voor een aanspreekpunt zodat ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen met vragen of suggesties.

Wat kun je doen als trainer/coach/begeleider?
Wees je bewust van je voorbeeldfunctie. Kinderen doen veel van wat ze zien en horen na. Hoe jij zelf omgaat met winst en verlies zal invloed hebben op het gedrag van de spelers die je begeleidt.

Omgaan met winst en verlies is iets dat nog aangeleerd moet worden, besteed er daarom aandacht aan in trainingen en tijdens wedstrijden.

Persoonlijke ontwikkeling vooropstellen in plaats van resultaat.

Bespreek ook in een infosessie met ouders de sportieve doelstellingen van de club. Wat leren de kinderen op de training? Wat is de speeltijd? Het wisselbeleid? Etc.