Financiële mogelijkheden in Nissewaard

Vanuit de gemeente Nissewaard zijn er verschillende subsidies waarvoor een vereniging in aanmerking kan komen. U kunt een subsidie aanvragen via deze link.

 1. Jeugdsportstimulering: Kan uitsluitend worden verstrekt aan sportverenigingen in Nissewaard voor activiteiten die bijdragen aan een toename van het aantal jeugdleden (van 10 t/m 16 jaar) van sportverenigingen.
 2. Sportiviteit en respect: Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan sportverenigingen in Nissewaard voor activiteiten die sportief en respectvol gedrag in en om de sport bevorderen.
 3. Bewonersinitiatief: Een bijdrage kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een bewonersinitiatief dat gericht is op de verbetering van de leefbaarheid in de kern, wijk, buurt of straat en/of de verbetering van de samenwerking en het contact tussen de bewoners.
 4. Verenigde initiatieven: Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan organisaties die uitsluitend werken met vrijwilligers en voor activiteiten die bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein. Het moet gaan om de uitvoering van nieuwe activiteiten en met deelname van minimaal twee verschillende organisaties en/of bewonersgroepen.
 5. Cultuur: Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een breed en gevarieerd cultuuraanbod in Nissewaard.
 6. Jeugd: Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan o.a. de volgende beleidsdoelen:
 1. Bieden van mogelijkheden tot ontmoeting van en talentontwikkeling aan jeugdigen (0 t/m 23 jaar);
 2. Preventie en vroegsignalering van opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen en sociaal–emotionele problemen;
 3. Inschakelen, herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van de jongeren, de ouders, verzorgers en het sociale netwerk;

Naast de gemeente zijn er extern ook diverse mogelijkheden om een subsidie aan te vragen. Deze staan hieronder beschreven.

 1. DeltaPORT Donatiefonds
  Bedoeld voor instellingen die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.
 2. Fonds Gehandicaptensport
  Dit fonds verstrekt subsidie ter stimulering van sport voor mensen met een handicap voor: het werven en behouden van leden, het werven van vrijwilligers en kader, sportvervoersregeling, sport- en spelmateriaal, sportevenementen en toernooien met als doel instroom van sporters met een handicap, voorzieningen en aanpassingen aan de accommodatie en innovatieve projecten. De voorwaarde is dat een structureel aanbod wordt ontwikkeld of in ontwikkeling is.
 3. Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
  NSGK ondersteunt organisaties die als doel hebben de positie van kinderen en jongeren met een handicap te verbeteren. Deze stichting steunt dan ook projecten die bijdragen aan positieve beeldvorming, toegankelijkheid en projecten die kinderen en jongeren in hun kracht zetten (empoweren).
 4. Jeugdfonds Sport en Cultuur
  Heeft u een laag inkomen en kan uw kind daarom geen lid worden van een sportvereniging of deelnemen aan muziek, dans of toneel? In Nissewaard is het Jeugdfonds Sport en Cultuur actief. Dit fonds betaalt (een deel) van de kosten voor sportclub of muziekles voor gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 130% van het sociaal minimum.
 5. Stichting Leergeld
  Wij kunnen een bijdrage leveren aan een sportieve, culturele- of buitenschoolse activiteit. De contributie voor een sportvereniging en de sportkleding, bijdragen aan muziekles of balletles of een andere culturele activiteit. Of een fiets om naar school te gaan, bijdragen aan een schoolreisje of andere school gerelateerde zaken als multo banden, een rekenmachine, of andere zaken die voorgeschreven worden door school.
 6. Fonds Gehandicaptensport
  Wat goed dat je sport voor mensen met een handicap wilt realiseren! Een financiële bijdrage kan worden aangevraagd door (Kamer van Koophandel) geregistreerde verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk die de organisatie, belangenbehartiging of stimulering en promotie van sport voor mensen met een handicap tot doel hebben, ofwel dergelijke activiteiten willen starten. Ook reguliere sportverenigingen die een afdeling gehandicaptensport hebben of willen opstarten, kunnen een aanvraag indienen. Download: PDF Richtlijnen-start-en-stimuleringssubsidies-Fonds Gehandicaptensport
 7. Sportimpuls
  De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. De Sportimpuls bestaat naast de ‘reguliere’ ronde ook uit de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.
 8. Van der Mandele stichting
  De Stichting verleent financiële steun aan instellingen die op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied een positieve bijdrage leveren aan de samenleving in de regio Zuid-Holland.
 9. Elise Mathilde Fonds
  Het Stichting Elise Mathilde Fonds steunt diverse maatschappelijke initiatieven in de regio’s Rotterdam en Utrecht.
 10. Stichting Het Heilige Geest-Huis
  Hulpverlening aan armlastige en hulpbehoevende ouderen in Rotterdam en omgeving, bij voorkeur mannen van 55 jaar en ouder. De doelgroepen zijn ouderen, gehandicapten en mensen in armoede. Het fonds is bedoeld voor mannen.
 11. VSB Fonds
  Steunt iedereen die actief wil meedoen en iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen. Tussen verschillende mensen met verschillende levens. Of die zorgen voor persoonlijke groei en toegang tot nieuwe kansen en meer mogelijkheden. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving.
 12. Oranje Fonds
  Uw organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland. U ziet waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Klop eens aan bij het Oranje Fonds!
 13. Janivo Stichting
  Steun voorkinderen en jongerenDe Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.
 14. Kansfonds
  Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

Tips voor het opstellen van een aanvraag

Door rekening te houden met onderstaande punten vergroot je de kans op een succesvolle aanvraag. De algemene uitgangspunten van subsidieverstrekkers en fondsen zijn:

 • projecten die commercieel interessant zijn en zichzelf kunnen bedruipen worden niet ondersteund;
 • reguliere activiteiten van de vereniging worden niet ondersteund;
 • er wordt geen bijdrage verleend voor kosten die al door een andere regeling worden gesubsidieerd;
 • subsidie aanvragen doe je vooraf en subsidie krijgen gebeurt achteraf
 • De kans op een bijdrage vanuit een fonds of subsidie wordt dus groter indien het gaat om een ‘bijzonder’ project.In het algemeen geldt dat de kansen stijgen naarmate er;
 • aansluiting wordt gevonden bij maatschappelijke doelen;
 • sprake is van samenwerking met betrouwbare partijen;
 • sprake is van een vernieuwend project;
 • een goed doordacht plan met een degelijke begroting ligt
 • sprake is van cofinanciering (welke bijdrage leveren andere betrokken partijen?)