Grote opkomst bij opening nieuw sportseizoen

Zo’n 35 sportaanbieders kwamen vorige week bij elkaar tijdens de opening van het nieuwe sportseizoen. Op deze woensdagavond werd het uitgebreide nieuwe jaarprogramma sport van High Five gepresenteerd en konden aanwezigen workshops volgen. Ook kwam de klankbordgroep voor sportaanbieders voor het eerst samen om te sparren met de gemeente over het nieuwe sportbeleid. En werd de vernieuwde website ActiefinNissewaard.nl gelanceerd.

De website ‘Actief in Nissewaard’ laat het vrije tijdsaanbod zien van heel Nissewaard. Aanbieders kunnen een profiel aanmaken en zelf hun aanbod plaatsen. Op een plattegrond is het nu voor inwoners heel zichtbaar waar er wat te doen is in hun stad en kunnen zij via een zoekfilter op zoek gaan naar leuke activiteiten. Er is al veel te vinden, maar het aanbod wordt de komende tijd nog flink uitgebreid.

Lokaal sportakkoord verbindt Nissewaard
Tijdens de opening ging sportformateur Danny Meuken in gesprek met wethouder Martijn Hamerslag en beleidsadviseur Jolanda Kleij over het nieuw te vormen sportbeleid en sportakkoord. Waar het beleid de brede kaders weergeeft waarbinnen de gemeente de komende jaren inzet zal plegen op het gebied van sport, wordt het lokale sportakkoord een gezamenlijke productie tussen de sportwereld en niet-sportorganisaties. Denk aan het onderwijs, bedrijfsleven en zorginstanties. Samen benoemen zij ambities op (o.a. zelfgekozen) thema’s en verbinden zij zich aan samenwerking om deze ambities te realiseren. Het gaat er niet om dat organisaties nieuwe dingen moeten gaan doen, maar vooral om met betere samenwerking meer te bereiken.

Kick Off
Organisaties die mee willen denken en doen om het sportakkoord vorm te geven, zijn welkom tijdens de kick off op 14 oktober in Theater de Stoep. Het nationale sportakkoord richt zich op zes thema’s: inclusief sporten & bewegen, kinderen vaardig in bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, een positief sportklimaat en topsport. Nissewaard kan voor een lokaal sportakkoord eigen thema’s benoemen om op in te zetten. Voor de eerste jaren is er ook een uitvoeringsbudget van het Rijk beschikbaar. Het is de bedoeling om het lokale sportakkoord op 27 januari te presenteren tijdens het Sportgala.

Vitaliteitsscan toont krachten en verbeterpunten
Ook werd de uitkomst van de vitaliteitsscans besproken tijdens deze avond. Verenigingen kunnen deze sinds 2017 invullen. De scan geeft goed weer wat de kracht van een vereniging is, maar laat ook verbeterpunten zien. Dit is vervolgens medebepalend geweest voor het jaarprogramma dat team High Five heeft samengesteld om verenigingen te ondersteunen.

Leden
Zo kijkt bijna de helft van de verenigingen naar manieren om andere vormen van lidmaatschappen aan te bieden. Is het ledenaantal bij bijna de helft (licht) gedaald en bij een kwart juist gestegen, in een enkel geval zelfs zo hard dat er een ledenstop nodig was. Ook op het gebied van samenwerking liggen er nog veel kansen, blijkt uit de scan en uit de gesprekken tijdens de avond. Verenigingen zouden elkaar (en andere organisaties) vaker willen opzoeken om van elkaar te leren en samen op te trekken. Verenigingen gaven zelf aan vooral (meer) ondersteuning te wensen op het gebied van vrijwilligers & technisch kader, subsidies, accommodaties, ouderbetrokkenheid en doelgroepenaanbod.

Sportcafé als afsluiting
Er hing een prettige en constructieve sfeer tijdens de avond. Verenigingen en andere sport- aanbieders deelden hun kennis en ervaring en namen op hun beurt ook weer nieuwe kennis mee naar huis, bijvoorbeeld na de workshops Veilig sportklimaat en Doelgroepenaanpak. De avond werd afgesloten met een sportcafé waar er ruimte was om onderling contact te leggen en na te praten.